Переклад

Ukrainian Azerbaijani Chinese (Simplified) English Russian Spanish

ЛічильникЯндекс.Метрика

Погода

Кафедра підприємництва і фінансової діяльності PDF Друк E-mail
                                     
 
Завідувач кафедри ПФД - д.е.н., проф. О. О. Мороз 
  

За умов трансформаційної економіки особливого значення набувають питання підготовки фахівців у галузі менеджменту, оскільки саме людський капітал стає ключовою складовою конкурентоспроможності та ефективності сучасних підприємств та економічних систем загалом. Менеджери – це професіонали, які творять успіх фірми, корпорації, регіону, країни, і самі є успішними та харизматичними лідерами.

 Для забезпечення навчального процесу післядипломної освіти з підготовки фахівців за найзатребуванішою спеціальністю 7.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування» і було створено в структурі Інституту менеджменту з функціональним підпорядкуванням Центру післядипломної освіти в січні 2006 року кафедру підготовки менеджерів (із грудня 2016 р. - кафедра підприємництва і фінансової діяльності).

Суттєвою перевагою навчального процесу на другій освіті є надання студентам, які отримали базову вищу освіту і кваліфікацію бакалавра із технічних спеціальностей і продовжують навчання на спеціалітеті чи магістратурі у ВНТУ, можливості паралельно навчатися на заочній формі за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування» і через півтора року отримати другий диплом про вищу освіту вже за економічною спеціальністю.

 

ЯКІ ЗНАННЯ І КОМПЕТЕНЦІЇ ОТРИМУЮТЬ НАШІ ВИПУСКНИКИ? 

Головною метою підготовки фахівців із менеджменту є формування у майбутніх спеціалістів апарату управління сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань, уміння аналізувати комплексні проблеми; приймаючи управлінські рішення, розуміти можливості свого підприємства та потреби клієнтів й забезпечувати конкурентоспроможність та успіх бізнесу за сучасних умов.

Особи, що навчаються за спеціальністю «Менеджмент», набувають знання та компетенції з проведення  комплексного аналізу діяльності організації; моніторингу цільових ринків, у т.ч. основних конкурентів та споживачів; розроблення стратегій розвитку підприємств різних форм власності; формування стратегії управління людськими ресурсами; розроблення поточних та перспективних планів діяльності підприємства, у т. ч. планування та прогнозування обсягів реалізації продукції; формування цінової політики; оцінювання та формування інвестиційного портфелю підприємства при виробництві товарів; управління бізнес-процесами та проектами.

 

КИМ МОЖУТЬ ПРАЦЮВАТИ ВИПУСКНИКИ? 

Випускники можуть працювати керівниками всіх рівнів управління; спеціалістами виробничих, логістичних, економічних, маркетингових, кадрових та інших функціональних підрозділів підприємств; організаторами малого і середнього бізнесу; консультантами з інформаційного, логістичного забезпечення, управління розвитком персоналу.

Випускники спеціальності успішно керують діяльністю провідних і перспективних підприємств, банківських установ, обіймають вагомі посади у структурах державного та муніципального управління, підтверджують свої дипломи та продовжують навчання за кордоном.

Серед випускників чимало відомих особистостей, справжніх фахівців своєї справи, добре знаних на Вінниччині та далеко за її межами. Це, зокрема, випускник Центру, заступник  керуючого  справами  Вінницької  обласної  Ради, начальник відділу організаційного забезпечення діяльності Ради та зв’язків з органами місцевого самоврядування Олег Романець та голова міжнародного товариства «Україна – Польща – Німеччина», депутат обласної ради Олексій Гаврилов.

 

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ КАФЕДРИ ПМЕН 

Із початку створення кафедри її очолює доктор економічних наук, професор Мороз Олена Омелянівна. Вона працює у ВНТУ з 2000 року, з січня 2006 року на посаді завідувача кафедри підготовки менеджерів.  Є членом вченої ради ВНТУ, вченої та методичних рад Інституту менеджменту, членом редакційної колегії журналу «Вісник ВПІ», спеціалізованої вченої ради Д 05.854.03 по захисту дисертацій у Вінницькому національному аграрному університеті, членом наукової ради секції «Економіка» Міністерства освіти і науки України. Під її керівництвом захищено дві кандидатські дисертації (2011,  2012  р.).  Здійснює наукове керівництво держбюджетними темами (2010-2012 рр., 2011-2013 рр., 2014-2016 рр.).

На кафедрі ПМЕН працює 9 викладачів, у т. ч. 1 доктор економічних наук, 7 кандидатів економічних наук. Викладачами кафедри здійснюється викладання таких 36 дисциплін:

1. «Методологія і організація наукових досліджень».

2. «Договірне право».

3. «Статистика».

4. «Економічна теорія».

5. «Публічне адміністрування».

6. «Менеджмент організацій».

7. «Корпоративне управління».

8. «Управління змінами».

9. «Управління проектами».

10. «Управління якістю».

11. «Фінансовий менеджмент».

12. «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією».

13. «Державне та регіональне управління».

14. «Адміністративний менеджмент».

15. «Операційний менеджмент».

16. «Управління персоналом».

17. «Самоменеджмент».

18. «Управління інноваціями».

19. «Стратегічне управління».

20. «Фінанси, гроші та кредит».

21. «Економіка і фінанси підприємства».

22. «Облік і аудит».

23. «Маркетинг».

24. «Логістика».

25. «Міжнародні економічні відносини».

26. «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства».

27. «Організація підприємницької діяльності».

28. «Історія економічних вчень».

29. «Економічний аналіз».

30. «Техніка пошуку роботи».

31. «Економічне планування і прогнозування».

32. «Банківський менеджмент».

33. «Фінансовий аналіз та звітність».

34. «Інвестиційний менеджмент».

35. «Податковий менеджмент».

36. «Ринок фінансових послуг».

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФАХІВЦІВ

На кафедрі активно здійснюється наукова робота. Викладачами кафедри опубліковано близько 500 наукових публікацій, у т. ч. 21 монографія та 17 навчальних посібників.

На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів за спеціальністю 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. В 2011 і 2012 рр. успішно захищено кандидатські дисертації аспірантами кафедри Семцовим В. М. та Мельничук Л. М.

Членами кафедри була захищено одну докторську дисертацію і шість кандидатських дисертацій, зокрема:

1) Мороз О. О. «Інституціональні основи розвитку аграрної економіки» (докторська дисертація, 2006 р.);

2) Безсмертна О.В. «Ефективність логістичної концепції постачання сировини на молокопереробних підприємствах» (кандидатська дисертація, 2007 р.);

3) Шварц І. В. «Механізм забезпечення ефективності антикризового управління підприємством (на прикладі машинобудівних підприємств)» (кандидатська дисертація, 2008 р.);

4) Білоконь Т. М. «Організаційно-економічний механізм санації підприємств цукрової промисловості» (кандидатська дисертація, 2008 р.);

5) Чаплигіна О. В. «Розвиток орендних відносин сільськогосподарських підприємств» (кандидатська дисертація, 2008 р.);

6) Семцов В. М. «Контрактне регулювання розвитку підприємств та місцевих громад» (кандидатська дисертація, 2012 р.);

7) Краєвська А. С. «Використання рекреаційних ресурсів валеологічними підприємствами» (кандидатська дисертація, 2012 р.);

Готується до захисту кандидатської дисертації Пілявоз Т. М.

Усі викладачі кафедри підготовки менеджерів беруть активну участь у наукових конференціях, у тому числі у міжнародних. При цьому до підготовки доповідей, а також інших видів наукової роботи залучається обдарована студентська молодь.

На кафедрі активно здійснюються наукові дослідження за держ­бюд­жетною і госпдоговірною тематикою. Фахівці кафедри під науковим керівництвом зав. кафедри д.е.н. Мороз О. О. активно проводять дослідження за держбюджетним замовленням в межах напряму "Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах та наукових установах" за темами «Теорія ефективності сучасного підприємства на основі організаційних поведінкових моделей» (2010 – 2012 рр.) та «Математичні моделі прогнозування поведінки складних економічних систем за умов кризових явищ в економіці» (2011 – 2013 рр.), "Математичні моделі та методи управління інтелектуальним та інноваційним капіталами підприємства як слабоструктурованими економічними системами (2014-2016 рр.).

Крім того, згідно з планом наукових досліджень з квітня 2011 року фахівцями кафедри підготовки менеджерів виконуються дві кафедральні науково-дослідні  теми: «Контрактне регулювання розвитку економіки в умовах інституціональних змін» та «Методологія та практика управління підприємствами».

Протягом 2012 р. на кафедрі виконувалася одна госпрозрахункова тема «Комплекс математичних моделей управління складними економічними об’єктами (інтелектуальним капіталом, інноваційним розвитком та конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств)».

Наукові та прикладні результати роботи знайшли застосування у роботі Головного управління економіки Вінницької обласної державної адміністрації, в Головного фінансового управління Вінницької обласної державної адміністрації  та у ТОВ «Фітосвіт ЛТД».

Таким чином, слухачам, які здобувають другу вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування”, надано можливість підвищити власну конкурентоздатність на ринку праці та шанси кар’єрного розвитку, отримавши сконцентровані й систематизовані знання, вміння та навички професійної діяльності відповідно до обраної програми другої вищої освіти.

 

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 

Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Мороз Олена Омелянівна. В 1985 році закінчила економічний факультет Уманського сіль­ськогосподарського інституту. Викладає дисципліни «Фінансовий менедж­мент», «Управління змінами», «Ринок фінансових послуг», «Інвестиційний менеджмент». Має більше 100 публікацій, у т. ч. 5 монографій. Сфера наукових інтересів – інституціональні зміни та їх вплив на розвиток еко­но­міки.

Персональна сторінка

 

     

Грабовецький Борис Євсійович – кандидат економічних наук, доцент. Закінчив у 1963 році Одеський технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю «Інженер-економіст». Викладає дисципліни «Статистика», «Економічний аналіз», «Економічне планування та прогнозування». Має більше 160 публікацій, у т. ч. 9 монографій, 13 навчальних посібників. Сфера наукових інтересів – економічний аналіз, планування і прогнозування виробництва.

 
 
 
 
      Ткачук Людмила Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент. Закінчила Вінницький національний технічний університет в 1999 році за спеціальністю «Менеджмент організацій». Викладає дисципліни «Управління якістю», «Публічне адміністрування». Є автором понад 40 наукових публікацій та співавтором монографії, навчального посібника. Сфера наукових інтересів – управління якістю на сучасному підприємстві.
 
 

Безсмертна Оксана Владиславівна – кандидат економічних наук, доцент. Закінчила в 2004 році магістратуру Вінницького національного технічного університету за спеціальністю «Менеджмент організацій». Викладає дисципліни «Логістика», «Маркетинг», «Менеджмент організацій». Є автором 31 наукових публікацій та співавтором монографії. Сфера наукових інтересів – логістичні підходи до управління постачанням на промислових підприємствах.

Персональна сторінка 

                                                                      

Шварц Ірина Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент. Закінчила в  2004 році магістратуру Вінницького національного технічного університету за спеціальністю «Менеджмент організацій». В квітні 2008 року захистила кандидатську дисертацію. Викладає дисципліни «Інвестиційний менеджмент», «Фінансовий аналіз та звітність», «Адміністративний менеджмент», «Корпоративне управління». Є автором 25 наукових публікацій та співавтором монографії і навчального посібника. Сфера наукових інтересів – проблеми антикризового управлінні промисловими підприємствами.

Персональна сторінка  

                                                         

Пілявоз Тетяна Миколаївна – старший викладач. Закінчила Він­ницький державний (нині – національний) технічний університет  в 1997 році за спеціальністю «Менеджмент організацій». Навчається в аспірантурі при Вінницькому національному технічному університеті. Викладає дисципліни «Фінансовий менеджмент», «Економіка і фінанси підприємства», «Фінанси, гроші та кредит», «Управління проектами», «Банківський менеджмент». Є автором більше 30 наукових публікацій та співавтором навчального посібника. Сфера наукових інтересів – інноваційний розвиток промислових підприємств.

Персональна сторінка 

 

                                                               

Чаплигіна Олеся Василівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри, заступник директора Центру післядипломної освіти Інституту інтеграції навчання з виробництвом. В 2004 році закінчила магістратуру Вінницького національного технічного університету за спеціальністю «Менеджмент організацій». Викладає дисципліни «Операційний менедж­мент», «Стратегічне управління», «Податковий менеджмент», «Економічна теорія». Є автором 30 наукових публікацій та співавтором монографії і навчального посібника. Сфера наукових інтересів – земельні відносини та методи оцінювання земельних ресурсів.

Персональна сторінка  

 

                                                                        

Краєвська Алла Станіславівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри. В 2003 році закінчила Вінницький національний технічний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій». Викладає дисцип­ліни «Організація підприємницької діяльності», «Облік і аудит», «Економіка природокористування». Є автором близько 20 наукових публікацій та співавтором монографії. Сфера наукових інтересів – використання рекреаційних ресурсів валеологічними підприємствами.

Персональна сторінка                                 

                                                            

Білоконь Тетяна Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент. Є докторантом ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН. Закінчила в 2004 році магістратуру Вінницького національного технічного університету за спеціальністю «Менеджмент організацій». У 2007 році закінчила аспірантуру у Вінницькому націо­наль­ному університеті. В липні 2008 року захистила кандидатську дисертацію. Викладає дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією», «Управління інноваціями», «Міжнародні економічні відносини», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств», «Сучасне світове господарство». Є автором 35 наукових публікацій та двох монографій. Сфера наукових інтересів – проблеми банкрутства і санації підприємств.

Персональна сторінка  

 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Firma