Переклад

Ukrainian Azerbaijani Chinese (Simplified) English Russian Spanish

ЛічильникЯндекс.Метрика

Погода

ПАМ'ЯТКА АБІТУРІЄНТУ (МЕНЕДЖМЕНТ) PDF Друк E-mail

      ПАМ'ЯТКА АБІТУРІЄНТОВІ

Факультету менеджменту

Вінницького національного технічного університету

 про спеціальність 073 - Менеджмент

 Факультет менеджменту готує висококваліфікованих фахівців – менеджерів зі спеціальності «Менеджмент». Студенти здобувають фах за дворівневою системою підготовки: бакалавр — магістр.

Освітній ступінь бакалавра 

Виборні блоки: 

Менеджмент зовнішньоекономічних відносин;

Менеджмент фінансово-кредитної діяльності; 

Менеджмент підприємництва;

Менеджмент виробничої діяльності;

Менеджмент інформаційної діяльності.

Освітній ступінь магістра

Спеціальність  073 — Менеджмент

 

дорогі абітурієнти!

  Визначальним фактором сучасного соціально-економічного розвитку суспільства в процесі створення реальної економіки знань є освіта. У цьому сенсі майбутні менеджери є найперспективнішими громадянами України, які набувають інтелектуальної власності, що не девальвується навіть у кризовий період. Факультет менеджменту є одним із найпрестижніших факультетів Вінницького національного технічного університету.

  Термін навчання на Факультеті на бакалавраті 4 роки, в магістратурі 1 рік  і 5 місяців. Функціонує бюджетна і контрактна, а також денна і заочна форми навчання. На 12 курсах Факультету майбутні менеджери отримують робітничу професію «Обліковець. Реєстрація бухгалтерських даних». Усі студенти забезпечуються гуртожитками, кожна кімната яких обладнана доступом до Інтернет-мережі. Створена потужна навчально-методична, наукова, спортивна та оздоровча база.

  На Факультеті менеджменту навчається близько півтисячі студентів, з яких понад 80 іноземних студентів з Росії, Молдови, Придністров’я, Азербайджану, Казахстану, Таджикистану, Туркменістану, Китаю, Еквадору, Анголи, Судану, Камеруну, Конго, Колумбії, Туреччини, Гани, Іорданії

   Навчальний процес забезпечує високопрофесійний професорсько-викладацький персонал 6 кафедр: 9 докторів наук, професорів, близько 55 кандидатів наук, доцентів, 12 старших викладачів і чимало молодих перспективних викладачів.

   На Факультеті функціонує магістратура та аспірантура за спеціальністю "Менеджмент". За період існування магістратури та аспірантури захищено понад триста магістерських кваліфікаційних робіт, 40 кандидатських та 7 докторських дисертацій. 

   Факультет має потужний сучасний комп’ютерний центр, що складається з п’яти комп’ютерних класів. Розробляються та інтенсивно впроваджуються у навчальний процес комплекси програмного забезпечення та інтерактивні методи навчання.

   Основні напрями професійної діяльності майбутніх менеджерів-економістів – організаційно-управлінська, адміністративно-господарська та інформаційно-аналітична. При цьому фахівці виконують такі функції: планувальна, організаційна, контрольна, мотиваційна, дослідницька, освітня, координаційна.

     За умов динамічних змін в економіці особливого значення набувають питання підготовки фахівців у галузі менеджменту, оскільки саме людський капітал стає ключовою складовою конкурентоспроможності та ефективності сучасних підприємств та економічних систем загалом. 

      Оволодіння спеціальністю «Менеджмент» передбачає набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок з ефективної управлінської діяльності за умов ринкових відносин, що конкретизується в умінні вирішувати такі актуальні завдання:

аналізувати конкурентне середовище підприємства та розробляти оптимальні стратегії і плани його розвитку з метою забезпечення економічної стабільності;

здійснювати ефективне формування персоналу на основі прогнозування його структури, підбору та розміщення, а також професійно-кваліфікаційного росту;

 створювати та реформувати управлінські структури в організаціях різних типів;

розробляти та використовувати ефективні системи мотивації праці, які сприятимуть максимальній реалізації свого потенціалу всіма працівниками підприємства;

 бути добротним психологом, який розуміє потреби й поведінку колективу і вміє створити сприятливий соціально-психологічний клімат та унікальну організаційну культуру.

   Головною метою підготовки фахівців з менеджменту є формування у майбутніх спеціалістів сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань, уміння аналізувати комплексні проблеми; приймаючи управлінські рішення, розуміти можливості свого підприємства та потреби клієнтів й забезпечувати успіх та конкурентоспроможність бізнесу за ринкових умов.

  Випускники спеціальності „Менеджмент" успішно керують діяльністю провідних і перспективних підприємств, займають вагомі управлінські посади у структурах державних та приватних підприємств, підтверджують свої дипломи та продовжують навчання за кордоном.

                               Посади, які можуть обіймати наші випускники:

 керівника виробничих підприємств, організацій, підприємств малого та середнього бізнесу різних форм власності, установ усіх секторів економіки та галузей народного господарства;

 управлінські посади вищого та середнього рівня в органах державного управління: регіонально-територіальному – в управліннях і відділах з підтримки підприємництва малого бізнесу, науково-дослідних інститутах, центрах та інших організаціях; обласному, муніципальному і районному – в державних адміністраціях і органах місцевого самоврядування; консалтингових фірмах, підприємств середнього та малого бізнесу, що формують інфраструктуру забезпечення діяльності промислових підприємств та організацій.

                                              Навчальний процес та наука

  Навчальний процес на Факультеті поєднує в собі як фундаментальне вивчення економіки і фінансів, права і психології, так і оволодіння суто менеджерськими і спеціальними базовими дисциплінами, інформаційними технологіями тощо.

Методика освоєння фаху менеджера-економіста базується на єдності лекцій, практичних та семінарських занять, які передбачають розв'язування типових управлінських завдань, розгляд ситуацій, ділові ігри. Передбачено також самостійну роботу студентів з індивідуальними та груповими консультаціями.

Наші магістерські програми призначені для підготовки висококваліфікованих менеджерів – аналітиків та дослідників. Вони ґрунтуються на проведенні кожним магістрантом самостійного дослідження, результати якого представляються у вигляді магістерської кваліфікаційної роботи. Для вступу на магістерську програму необхідно скласти вступні іспити зі спеціальності (Менеджмент) і англійську мову.

   Основними науково-технічними базами практичної і науково-дослідної роботи студентів факультету є ВАТ “Діамант”, , ВІОЙЛ, Управління економіки Обласної державної адміністрації, управління економіки міської ради, Обласне управління статистики, Вінницьке регіональне управління НБУ, Банк Південний, Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк, Правексбанк тощо.

    На цих підприємствах, в банках та установах студенти безпосередньо проходять виробничу практику, виконують курсові та випускні кваліфікаційні бакалаврські та магістерські роботи.

   Щороку на випускних кафедрах Факультету виконується дві держбюджетні наукові теми досліджень та чотири госпдоговірні науково-дослідні розробки, за результатами яких захищаються магістерські та кандидатські дисертації, публікуються монографії та наукові статті.

                                   Міжнародне наукове співробітництво

   Факультет співпрацює з німецьким Арістотелес Інститутом (м. Бремен), російським державним університетом – Вища школа економіки (м. Москва), Міжнародною академією соціально-економічних наук, грузинським університетом бізнесу і соціально-економічного управління (м. Тбілісі), Social Science Research Network (Мережа досліджень у сфері соціальних наук (США).

Наукові зв’язки ФМ

  Факультет підтримує наукові зв’язки з багатьма провідними науковими і навчально-науковими установами України, зокрема: з Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка, Чернівецьким національним університетом ім. Ю. Федьковича, Академією митної служби України (м. Дніпропетровськ), Академією муніципального управління (м. Київ), Національним університетом Державної податкової служби України (м. Ірпінь), Головним управлінням економіки Вінницької ОДА, Управління економіки Вінницької міської ради, Вінницьким обласним управлінням статистики, Державною податковою інспекцією у м. Вінниці, Вінницьким територіальним управлінням Державної комісії цінних паперів і фондового ринку.

                                                   Студентська наукова робота

  Наші студенти регулярно беруть активну участь і виборюють призи на Всеукраїнських Олімпіадах з економіки, банківської справи, фінансів, менеджменту. У Всеукраїнських конкурсах наукових студентських робіт з економіки підприємства, менеджменту  студенти Факультету щорічно отримують дипломи різних ступеней.

  Щороку студентами опубліковується десятки наукових статей за результатами студентських конференцій, що проходять в різних вишах України, Польщі, Чехії, Болгарії.

 

Студенти отримують різні стипендії

   За результатами успішного навчання та активної наукової, громадської, культурно-масової та спортивної роботи найкращі студенти Факультету мають змогу отримувати різні за статусом та розмірами державні стипендії: Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Облдержадміністрації, міської ради, персональну стипендію Вченої ради університету, стипендію ім. Р.Кігеля; стипендії різних організацій, підприємств та банків, що уможливлює отримання стипендій також студентами договірної форми навчання: іменної стипендії Правексбанку, Укрсоцбанку, іменної стипендії БО «Фонд братів Кличків», Фонду «Добра» Домбровського, фонду «Завтра uа» В.Пінчука, іменної стипендії українсько-турецької компанії стільникового зв’язку ТОВ «УДЕК» м. Київ, іменних одноразових стипендій окремих підприємств і фірм. Водночас, щорічно до десяти студентів договірної форми навчання отримують цільовий пільговий державний кредит на отримання освітніх послуг.

 

НАШІ КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ

     Після закінчення бакалаврату за напрямком «Менеджмент» студенти мають можливість продовжити навчання на спеціалітеті або магістратурі, після якої продовжити навчання в аспірантурі з подальшою підготовкою кандидатської дисертації та отриманням фаху науково-педагогічного працівника.

- При Факультеті менеджменту функціонує з 2002 року студентська команда Бізнес-імпульс з програмою SIFE, єдина серед вишів Подільського регіону, що уможливлює обдарованій студентській молоді розкрити свої практичні креативні та комунікаційні здібності. Команда «Бізнес-імпульс» посідала призові місця в м. Одеса, Чернівці, Львів, Вінниця.

- Додатково до отримання спеціальності «Менеджмент організацій» студенти мають можливість пройти протягом бакалаврату підготовку з поглибленим вивченням англійської мови в обсязі 1424 години, скласти державний іспит і захистити бакалаврську роботу англійською мовою та отримати відповідний сертифікат.

 Всі бажаючі студенти можуть додатково безоплатно прослухати навчальний курс інформаційної безпеки, отримавши додатково знання у сфері інформаційної безпеки, які підтверджуються відповідним сертифікатом.

- Кращі студенти мають можливість додатково безоплатно пройти школу кадрового резерву при Обласній державній адміністрації та отримати навики керівної роботи в різних муніципальних органах влади і мати майбутні додаткові переваги при працевлаштуванні.

- Протягом перших двох курсів студенти отримують робітничу професію обліковця з реєстрації бухгалтерських даних, яка засвідчується відповідним дипломом та уможливлює вже на старших курсах працювати бухгалтером на малих підприємствах, а по закінченню Факультету мати додаткові переваги на ринку праці.

- Успішні студенти в навчанні, науці, громадській, культмасовій і спортивній роботі мають можливість отримати різноманітні стипендії: Президента України, Верховної ради України, Облдержадміністрації, міської ради, Вченої ради ВНТУ, ім. Р.Ю.Кігеля, Правексбанку, Фонду братів Кличків, Фонду «Добра» Домбровського, фонду «Завтра uа» В.Пінчука та ін.

- Для студентів випускних курсів двічі на рік постійно спільно з Центром інтеграції навчання з виробництвом та профкомом студентів і викладачів ВНТУ організовуються зустрічі з підприємницькими структурами «Кар’єра розпочинається тут» з метою ефективного забезпечення майбутнього працевлаштування.

- Протягом робочих триместрів студенти 2-3 курсів мають можливість пройти виробничу  практику у Вроцлавському університеті Польщі.

- До навчального процесу залучаються професори за волонтерськими програмами з Німеччини, США для читання лекцій англійською мовою для студентів з поглибленим вивченням іноземної мови.

- На Факультеті навчаються представники 15 країн: Китаю, Еквадору, Камеруну, Колумбії, Судану, Туреччини, Анголи, Конго, Росії, Азербайджану, Казахстану, Таджикистану, Туркменістану, Молдови, Придністров’я, що уможливлює нашим студентам спілкуватися та долучатися до культур інших народів та поглиблювати свою обізнаність у міжнародній сфері.

- Студенти мають можливість отримати безкоштовно навики катання на ковзанах підчас занять з фізичної культури на Льодовому стадіоні «Айс авеню» при ВНТУ.

- Всім без винятку студентам, які навчаються у ВНТУ та дотримуються Правил проживання, надається койко-місце в гуртожитках, всі кімнати яких обладнані Інтернет мережею та які розташовані компактно біля навчальних корпусів.

- При ВНТУ функціонує студентська їдальня і 6 буфетів, які за досить низькими цінами забезпечують харчування тисяч студентів.

- При ВНТУ функціонує санаторій-профілакторій, де студенти мають можливість зміцнити свій психологічний та фізичний стан.

- Протягом літніх канікул студенти з великим бажанням їдуть на відпочинок у спортивний табір ВНТУ в с. Степашки, що розташований на мальовничому березі річки Південний Буг.

- Спортивно обдаровані студенти мають змогу розвинути свої здібності в різноманітних спортивних секціях з різних видів спорту та підвищити свій спортивний статус.

 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Firma