Переклад

Ukrainian Azerbaijani Chinese (Simplified) English Russian Spanish

ЛічильникЯндекс.Метрика

Погода

Освітньо-професійна підготовка фахівців PDF Друк E-mail
Фахівець, підготовлений до роботи за кваліфікаційним рівнем спеціаліста зі спеціальності “Менеджмент організацій і адміністрування”, займається широким колом питань і може
ОПАНУВАТИ ТАКІ НАПРЯМКИ  ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

  виконання управлінської діяльності в організаціях та підприємствах;

•  виконання дослідницької діяльності в галузі проблем стратегічного та інноваційного антикризового управління; 
•  формулювання цілей, вибір методів і засобів задля успішного і ефективного виконання виробничих завдань; 
•  організація і координація діяльності по виконанню виробничих завдань; 
•  контроль виконання планових завдань; 
•  попередження та своєчасне розв'язання конфліктних ситуацій в колективі; 
•  аналіз позитивних і негативних змін і тенденцій в економіці України, в політичній, науково-технічній і соціально-психологічній сферах суспільства та врахування їх; 
•  прийняття оперативних рішень при виконанні функціональних обов'язків; 
•  підтримка ділових контактів і відносин у внутрішньому і зовнішньому оточенні; 
•  вивчення і прогнозування кон'юнктури ринку, підприємницької і комерційної діяльності, проведення заходів по адаптації до ринкових умов; 
•  підбір персоналу з використанням професіограм, тестування і інтерв'ювання працівників; 
•  розстановка кадрів по підрозділах, робочих місцях, закріплення, ротації і внутрішньовиробничого приміщення, формування стабільного трудового колективу; 
•  відбір лідерів із числа перспективних працівників, які володіють талантом організатора.

 

Фахівець зі спеціальності “Менеджмент організацій і адміністрування
ПРАЦЮЄ ЯК КЕРІВНИК І МАЄ ПІДСТАВИ ОБІЙМАТИ ТАКІ ПОСАДИ:

 •  керівника промислових підприємств, організацій, підприємств малого та середнього бізнесу різних форм власності, установ усіх секторів економіки та галузей народного господарства; 

•  обіймати управлінські посаді вищого та середнього рівня в органах державного управління, що регулюють підприємницьку діяльність: 
•  державному – у відділах Держкомпідприємництва; 
•  регіонально-територіальному – в управліннях і відділах по підтримці підприємництва малого бізнесу, науково-дослідних інститутах, центрах та інших організаціях; 
•  обласному, муніципальному і районному – в державних адміністраціях і органах місцевого самоврядування; 
•  консалтингових фірмах, підприємств середнього та малого бізнесу, що формують інфраструктуру забезпечення діяльності промислових підприємств та організацій; 
•  фахівців відділів великих підприємств та організацій, що забезпечують взаємодію з підприємствами малого бізнесу.

 
Освітньо-кваліфікаційні вимоги до спеціалістів по спеціальності “Менеджмент організацій і адміністрування”

     Загальні вимоги до якостей випускника вищого навчального закладу як соціальної особистості відображають гуманістичну спрямованість змісту, освіти, головною метою якої є захист життя людини, створення належних умов життя і діяльності, спілкування, залучення до досягнень світової культури, формування моральних і естетичних цінностей, подолання наслідків техніцизму і сцієнтизму, активної участі в реалізації ідей постійного людського розвитку.

 
Спеціаліст по спеціальності "Менеджмент організацій і адміністрування"
ПОВИНЕН ЗНАТИ:

•  зміст кожної дисципліни, що указані у вимогах до кожної (в межах освітньо-професійних програм) дисципліни; 

•  особливості підприємництва в Україні, функціонування промислових підприємств та організацій, їх роль в економіці, вітчизняний та зарубіжний досвід ефективно працюючих підприємств; 
•  теоретико-методологічні та основні практичні прийоми синергії та технології підприємницької діяльності, управління організацією в правовому середовищі України та при наявності недосконалої інфраструктури забезпечення діяльності промислових підприємств; 
•  методи аналізу середовища, економічної діагностики ідентифікації кризових явищ на підприємствах та організаціях; 
•  специфічні особливості, принципи, методи, організаційне оформлення систем управління: проектами, конкурентоспроможністю, у тому числі в кризових умовах; 
•  форми соціальної взаємодії, фактори соціального розвитку та формування ефективної організаційної поведінки; 
•  методи організації власної праці та праці підлеглих, теоретичні засади та практичні прийоми техніки особистої роботи менеджера.

 
Спеціаліст по спеціальності "Менеджмент організацій і адміністрування"
ПОВИНЕН ВМІТИ:

 •  орієнтуватися в професійних, виховних, соціально-психологічних, морально-етичних, культурних, політичних та інших проблемах, які стосуються діяльності персоналу промислових підприємств та організацій; 

•  орієнтуватися в проблемах організації і управління, уміти їх вирішувати; професійно і кваліфіковано управляти процесом змін при функціонуванні підприємства, орієнтуватися на очікувані результати;
•  володіти комунікативними можливостями; 
•  удосконалювати організацію і методи своєї роботи, виявляти і усувати недоліки; проявляти в роботі раціоналізм; діяти вдумливо і активно при виконанні функціональних обов'язків; підходити до вирішення проблем різнобічно;

•  засновувати свою діяльність на довірі до людей, проявляти гнучкість в керівництві персоналом; брати участь в дискусіях з питань організації і управління; 
•  вести бесіду - діалог загального характеру, брати участь у наукових дискусіях; забезпечувати взаємну підтримку зусиль спеціалістів в сфері організації і управління; генерувати нові ідеї і обґрунтовувати їх; 
•  адаптуватися до несподіваних змін і обставин, адекватно реагувати на ситуацію, розробляти антикризові заходи, відповідні плани та проекти, організовувати їх виконання; 
•  виконувати роботу по розробці забезпечення виконання програми підприємства; своєчасно доводити до виробничих дільниць програмні завдання по виробництву товарів та послуг; контролювати забезпечення відповідних ділянок матеріалами, сировиною, заготовками, комплектуючими виробами; 
•  вести оперативний облік і здійснювати регулювання виробництвом; складати звіти про виконання планів та ін.; 
•  використовувати методи аналізу, планування, прогнозування, які дозволяють ефективно вирішувати практичні проблеми управління підприємством; 
•  здійснювати збір, систематизацією, оброблення та використання інформації, яка необхідна для ефективної професійної діяльності; 
•  аналізувати соціально значимі проблеми та процеси, факти та явища; використовувати всю сукупність набутих знань; узагальнювати, порівнювати, робити висновки, володіти навичками прийняття самостійних рішень; працювати на персональних комп'ютерах та інший оргтехніці; 
•  професійно вирішувати питання безпеки життєдіяльності при впровадженні нових технологічних процесів, користуватися приладами і апаратурою для визначення основних санітарно-технічних параметрів виробничої сфери та навколишнього середовища; 
•  використовувати найновіші підходи до практики управління підприємством; обґрунтовувати управлінські рішення, здійснювати контроль за виконанням управлінських рішень, моделювати ситуації, в т. ч. і не передбачувані; 
•  аналізувати досвід по застосуванню правового режиму господарського права, а також режиму регулювання майна, нерухомості; 
•  здійснювати управління інноваційними процесами, організовувати і експлуатувати АСУ; організовувати маркетингові дослідження систем руху товарів і збуту, послуг, аналізувати стан і динаміку попиту, використовувати сучасні методи аналізу обсягів виробництва і реалізації, собівартості прибутку, фінансового стану підприємства, ефективності виробництва і управлінських рішень з метою підвищення конкурентоспроможності продукції та підприємства; 
•  організовувати роботу підприємств з різними формами власності, вести діловодство; працювати з банками та іншими кредитно-фінансовими установами, працювати з нормативно-технічною документацією; 
•  виявляти резерви підвищення ефективності діяльності на окремому робочому місці, на підприємстві в цілому; планувати та організовувати підвищення кваліфікації працівників, спеціалістів.

 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Firma